click here for the english version

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HulladékRadar alkalmazás használatához szükséges személyes adatok kezeléséről

 1. A személyes adatok kezelője:

Adatkezelő megnevezése:

Energiaügyi Minisztérium

PIR azonosító:

764410

Adatkezelő székhelye:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Adatkezelő postai címe:

1440 Budapest Pf. 1.

Adatkezelő elektronikus címe:

ugyfelszolgalat@em.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

dr. Gakovic Dániel

postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@em.gov.hu

 

 1. Az adatkezelés tárgya:

HulladékRadar mobilalkalmazás ingyenesen és önkéntesen letölthető alkalmazás, mely lehetőséget biztosít a Magyarország területén található illegális hulladéklerakóhelyek bejelentésére. Az alkalmazás letöltésével a felhasználó bejelentheti, ha illegális hulladéklerakóhelyet talált, mely bejelentés segítségével hatékony intézkedések tehetők az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása érdekében.

A regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer egy egyszeri azonosítószámot küld, amellyel a regisztráció véglegesíthető. A megadott e-mail címre a későbbiekben a bejelentés állapotával összefüggő rendszerüzenetek kerülnek kiküldésre.

A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

 1. Az adatkezelés célja:

HulladékRadar alkalmazás használatának biztosítása, valamint a bejelentések állapotáról visszajelzés küldése a felhasználónak.

 1. A kezelt személyes adatok köre:

A HulladékRadar alkalmazást használó természetes személy:

 • beceneve,
 • e-mail címe,
 • regisztráció ideje,
 • regisztráció állapota,
 • bejelentéseivel kapcsolatos adatok,

Az alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá, amennyiben a felhasználó engedélyezi azokat:

 • helyadatok,
 • kamera.
 1. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulást az érintett a regisztráció alkalmával önként adja meg az alkalmazásban. A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, mely esetben adatkezelő haladéktalanul gondoskodik az adatok törlésről.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak:

A regisztrációkor megadott személyes adatok a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ), mint adatfeldolgozó által működtetett szerveren kerülnek tárolásra, és azokat az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége ismerheti meg.

A bejelentések során az ügyintézésbe bevonásra kerülő szervezetek a személyes adatokhoz nem férnek hozzá, csak a bejelentések releváns tartalmához.

 1. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

A személyes adatokat a regisztráció törléséig őrizzük.

A mobilalkalmazás felhasználója az applikáció „Regisztráció törlése” funkciójával kezdeményezheti regisztrációjának törlését. Amennyiben regisztrációjához még bejelentés nem tartozik, töröljük a regisztrációt, ezzel egyidejűleg a tárolt adatok is törlésre kerülnek. Amennyiben regisztrációjához már tartozik bejelentés, abban a felhasználó személyes adatai anonimizálásra, azaz visszafordíthatatlanul törlésre kerülnek.

 1. A személyes adatok forrása:

Az érintett adatszolgáltatása.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon található szervezethez, illetőleg a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:

Az adatkezelés során nem kerül sor sem automatizált döntéshozatalra sem profilalkotásra.

Az adatok nem kerülnek továbbításra.

Az Alkalmazás üzemeltetését a KIFÜ adatfeldolgozóként végzi.

Adatfeldolgozó teljes megnevezése: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Rövid neve: KIFÜ

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Adószám: 15598316-2-41

Törzsszám: 598316

Statisztikai számjel: 15598316 8411 312 01

Honlap: www.kifu.gov.hu

Képviselője: dr. Spaller Endre elnök

E-mail: info@kifu.gov.hu

Telefonszám: +36 1 795 2861

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kunhegyi Mária

E-mail: adatvedelem@kifu.gov.hu

 1. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról:

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Törléshez vagy korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például rendszerezés, tagolás, összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozása az alábbi okokból kérhető:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt történik, a törlési kérelmet nem tudjuk teljesíteni.

Visszavonáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az érintett jogorvoslathoz való joga:

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 1. Az érintett kérelmeinek teljesítése:

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az EM, mint adatkezelőnél, vagy a KIFÜ, mint adatfeldolgozónál is benyújthatja, melynek teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, valamint az érintett által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, melyekért a kérelem tárgyában eljáró adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek teljesítése – amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett másként kéri. A kérelmet az EM annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, mely indokolt esetben 60 nappal meghosszabbítható.

Érvényes: 2023. április 1.

PRIVACY POLICY

About the processing of personal data required to use the HulladékRadar application

 1. 1. Data controller of personal data

Name of data controller:

Ministry of Energy

PIR identification:

764410

Head office:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Postal address:

1440 Budapest Pf. 1.

E-mail address:

ugyfelszolgalat@em.gov.hu

Data protection officer:

dr. Gakovic Dániel

postal address: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

e-mail address: adatvedelmi.tisztviselo@em.gov.hu

 1. Subject of data processing:

The HulladékRadar mobile application is a free and voluntarily downloadable application that provides the opportunity to report illegal dumpsites in Hungary. By downloading the application, the user can report if an illegal dumpsite has been found, which can be used to take effective action to eliminate the illegal dumpsites.

The system will send a one-time identification number to the e-mail address provided during the registration, with which the registration can be finalized. Later, system messages related to the status of the reports will be sent to the e-mail address provided.

The provisions of this Policy do not apply to data on non-natural persons.

 1. Aim of data processing:

Ensure the use of the HulladékRadar application and send feedback to the user on the status of the reports.

 1. Management of personal data:

The following data is collected of a natural person using the HulladékRadar application,

 • nickname,
 • e-mail address,
 • time of registration,
 • state of registration,
 • data related to reports.

The application will access the following features of the mobile phone if the user allows them:

 • location data,
 • camera.
 1. The legal basis for processing personal data:

The legal basis for the processing of personal data is Article 6. point a) of paragraph (1) of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter GDPR), the compliance of the data subject.

The consent is given voluntarily by the data subject in the application at the time of registration. The user has the right to withdraw his consent at any time, in which case the data controller shall immediately ensure the deletion of the data.

 1. Entitled to access data:

The personal data provided during registration will be stored on a server operated by the Governmental Agency for IT Development (hereinafter referred to as KIFÜ) as a data processor and may be accessed by the organizational unit of the Ministry of Energy (hereinafter referred to as EM) responsible for the performance of waste management authority tasks.

The organizations involved in the administration of the reports do not have access to the personal data, only to the relevant content of the reports.

 1. Duration of processing and storage of personal data:

Personal information will be kept until the cancelation of the registration.

The user of the mobile application can initiate the unregistration with the "Deregistration" function of the application If no report belongs to your registration, we will cancel your registration and the stored data will be deleted at the same time. If a report has already been included in the registration, the user's personal data will be anonymised, ie irrevocably deleted.

 1. Source of personal data:

The provision of data by the data subject.

 1. Automated decision-making and profiling, transfer of personal data to a third country or to an international organization or other organization located in Hungary, or recipients of personal data, categories of recipients:

There is no automated decision-making or profiling during data management.

The data will not be transferred.

The Application is operated by KIFÜ as a data processor.

Full name of data processor: Governmental Agency for IT Development

Short name: KIFÜ

Head office: 1134 Budapest, Váci út 35.

TAX number: 15598316-2-41

Registration number: 598316

Statistics Code: 15598316 8411 312 01

Web-page: www.kifu.gov.hu

Representative: dr. Spaller Endre president

E-mail address: info@kifu.gov.hu

Phone number: +36 1 795 2861

Data protection officer: Dr. Kunhegyi Mária

E-mail address: adatvedelem@kifu.gov.hu

 1. Information on the data subject's rights in relation to data processing:

Right to information: The data subject has the right to the information related to data processing, which we provide by making this information available.

Right to access personal data: the data subject may request information on whether the controller is processing the subject’s personal data; if it is in progress, the subject can request a copy of the processed personal data.

Right to rectification, addition: the data subject may request that the data controller correct inaccurate personal data concerning the data subject without undue delay, and may request that the incomplete personal data of the data subject be supplemented.

Right to deletion or restriction : the data subject may request that the data controller only store the data subject’s personal data / part of the personal data and not perform any other data processing operations on them (eg systematisation, segmentation, linking, transfer). Restrictions on data processing may be requested for the following reasons:

- the data subject disputes the accuracy of the personal data,

- The processing is unlawful and the data subject objects to the deletion of the data, or

- the data controller no longer needs the personal data, but the data subject requests them in order to submit, enforce or protect a legal claim.

If the data is processed due to the fulfilment of a legal obligation, we will not be able to fulfil the cancellation request.

Right to withdrawal : the data subject has the right to withdraw the given consent at any time. Withdrawal of the consent shall not affect the lawfulness of the data processing prior to withdrawal.

 1. The data subject’s right to appeal:

The data subject may report the processing of the data subject’s personal data to the data protection officer of the data controller at the contact details provided above. The data subject may also lodge a complaint with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (address: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, PO box. 9., e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu ) as a supervisory authority, if in its opinion the processing of concerning personal data violates the provisions of the GDPR.

The data subject may apply to the court concerned if it is considered that the subject’s rights under the GDPR have been violated as a result of improper handling of the subject’s personal data.

 1. Fulfilment of the data subject’s requests:

The data subject may also submit a request concerning the exercise of the subject’s rights to the EM as controller or KIFÜ as processor with no costs, unless the request is unambiguously unfounded or – particularly because of its repetitive nature – excessive, also additional copies of processed personal data were requested by the data subject, for which the controller acting on the request may charge a reasonable fee based on administrative costs.

Requests concerning the exercise of the subject’s rights – in case the data subject handed in electronically - shall be executed electronically unless the data subject requests otherwise. The request shall be complied with by EM within 30 days of receipt, which may be extended by 60 days in justified cases.

Valid from 1st of April 2023

 
 
 
 
Kapcsolat | ÁSZF | Adatvédelem
2020 © HulladékRadar