BEZÁR Tisztelt Felhasználónk!
Adatkezelési Tájékoztatónk szövege megváltozott, kérjük, olvassa el figyelmesen!

Adatkezelési tájékoztató
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HulladékRadar alkalmazás használatához szükséges személyes adatok kezeléséről

 1. A személyes adatok kezelője:

Adatkezelő megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

PIR azonosító:

764410

Adatkezelő székhelye:

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Adatkezelő postai címe:

1440 Budapest Pf. 1.

Adatkezelő elektronikus címe:

ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

dr. Dakos Zsuzsanna

postai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@itm.gov.hu

 1. Az adatkezelés tárgya:

A HulladékRadar mobilalkalmazás ingyenesen és önkéntesen letölthető alkalmazás, mely lehetőséget biztosít a Magyarország területén található illegális hulladéklerakó helyek bejelentésére. Az alkalmazás letöltésével a felhasználó bejelentheti, ha illegális hulladéklerakó helyet talált, mely bejelentés segítségével hatékony intézkedések tehetők az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében.

A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

 1. Az adatkezelés célja:

A HulladékRadar alkalmazás letöltéséhez és használatához szükséges személyes adatok kezelése. A sikeres bejelentésről a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a Hulladékradar alkalmazás. A bejelentett helyszínről történő elszállítást követően újabb elektronikus levél kerül kiküldésre a bejelentő részére.

 1. A kezelt személyes adatok köre:

A HulladékRadar alkalmazást használó természetes személy:

 • beceneve,
 • e-mail címe.

Az alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá, amennyiben a felhasználó engedélyezi azokat:

 • helyadatok,
 • képek és videók.
 1. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak:

A regisztrációkor megadott személyes adatok a KIFÜ, mint adatfeldolgozó által működtetett szerveren kerülnek tárolásra, és azokat az ITM, mint adatkezelő által felhatalmazott illetékes személyek ismerhetik meg

 1. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama:

A személyes adatokat a regisztráció törléséig őrizzük.

A mobilalkalmazás felhasználója az applikáció „Regisztráció törlése” funkciójával kezdeményezheti regisztrációjának törlését. Amennyiben regisztrációjához még bejelentés nem tartozik, töröljük a regisztrációt, ezzel egyidejűleg a tárolt adatok is törlésre kerülnek. Amennyiben regisztrációjához már tartozik bejelentés, a regisztráció anonimizálásra kerül.

 1. A személyes adatok forrása:

Az érintett adatszolgáltatása.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon található szervezethez, illetőleg a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:

Az adatkezelés során nem kerül sor sem automatizált döntéshozatalra sem profilalkotásra.

Az adatok nem kerülnek továbbításra.

Az Alkalmazás üzemeltetését a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) adatfeldolgozóként végzi, továbbá az adatfeldolgozási feladatok ellátása során al-adatfeldolgozót vesz igénybe. Az al-adatfeldolgozó az applikáció, valamint a hozzá kapcsolódó hivatali webes alkalmazás éles indítását követően support támogatás nyújtása során szükségszerűen hozzáfér a regisztrált felhasználók személyes adataihoz, kizárólag a szükséges mértékben és célból, a GDPR előírásaival összhangban.

Adatfeldolgozó megnevezése: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Rövid neve: KIFÜ

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Adószám: 15598316-2-41

Törzsszám: 598316

Statisztikai számjel: 15598316 8411 312 01

Honlap: www.kifu.gov.hu

Képviselője: Szijártó Zoltán elnök

E-mail: info@kifu.gov.hu

Telefonszám: +36 1 795 2861

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kunhegyi Mária

E-mail: adatvedelem@kifu.gov.hu

Al-adatfeldolgozó megnevezése: Zalaszám Informatikai Kft.

Rövid neve: Zalaszám Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

Adószám: 10548873-2-20

Törzsszám: 10548873

Statisztikai számjel: 10548873 6202 113 20

Honlap: https://zszportal.zalaszam.hu

Képviselője: Dr. Szász Péter ügyvezető

E-mail: info@zalaszam.hu

Telefonszám: +36 92 502-500

Adatvédelmi tisztviselő: Tóth Szabolcs

E-mail: szabolcs.toth@zalaszam.hu

 1. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról:

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Törléshez vagy korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például rendszerezés, tagolás, összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozása az alábbi okokból kérhető:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt történik, a törlési kérelmet nem tudjuk teljesíteni.

Visszavonáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az érintett jogorvoslathoz való joga:

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 1. Az érintett kérelmeinek teljesítése:

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, mint adatkezelőnél nyújthatja be, melynek teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, valamint az érintett által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, melyekért a kérelem tárgyában eljáró adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek teljesítése – amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett másként kéri. A kérelmet az ITM annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, mely indokolt esetben 60 nappal meghosszabbítható.

 
 
 
 
Kapcsolat | Adatvédelem
2020 © HulladékRadar